Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

prym-fashion.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.prym-fashion.pl prowadzony jest przez Prym Fashion Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Z. Herberta 37 (d. W. Pstrowskiego), 92-109 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000041993, NIP 727-23-47-537, REGON 471717635, kapitał zakładowy 627.000 zł opłacony w całości, zwaną „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: – pod numerem telefonu: +48 42 663 04 60 (godziny pracy Sklepu podane są na stronie internetowej Sklepu, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), – korzystając z adresu poczty elektronicznej – marketing@prym-fashion.pl, – za pomocą formularza elektronicznego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, przy czym dopuszcza się składanie Zamówień wyłącznie przez Klientów o statusie przedsiębiorcy,
  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
  4. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  5. UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prym-fashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi, jak i zapoznanie się z cenami produktów oferowanych na stronie, możliwe jest wyłącznie po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem indywidualnego Konta zweryfikowanego przez Sklep. Ceny produktów mogą różnić się między Klientami Sklepu w zależności od przyznanych im rabatów na podstawie odrębnych umów.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako Kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptować.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  1. podłączenie do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer,
  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script
  5. program do odczytu plików formatu PDF.

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zamieszczający komentarz na stronie Sklepu przyjmuje do wiadomości, że komentarze naruszające przepisy prawa, Regulamin lub uzasadniony interes Sklepu nie będą publikowane, mogą być moderowane lub na bieżąco usuwane.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna, ale obowiązkowa dla wszystkich Klientów, którzy są uprawnieni do złożenia za pomocą strony Zamówienia. Poprzez Konto Klient będzie mógł zobaczyć ceny Produktów dedykowane mu.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwę, NIP), adres e-mail, numer telefonu oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz zapoznaje się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. W terminie 3 dni roboczych przedstawiciel Sklepu dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych Klienta, wprowadza indywidualne zasady cenowe i przysługujące Klientowi rabaty, a następnie przesyła na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym wiadomość potwierdzającą założenie Konta i jego aktywność. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem. W przypadku Klientów, którzy nie mają ustalonych rabatów i indywidualnych warunków cenowych, z Konta można korzystać bez weryfikacji, w ramach odzwierciedlonych standardowych cen dla zarejestrowanych Klientów
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: sklep@prym-fashion.pl, z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak możliwości złożenia Zamówienia i zobaczenia cen produktów, które dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Klientów.
 6. Aby uzyskać możliwość dokonywania zakupów w Sklepie w oparciu o indywidualne warunki zakupowe, należy spełniać następujące warunki:
  1. posiadać status przedsiębiorcy (numer NIP jako przedsiębiorca),
  2. zawrzeć odrębną umowę współpracy ze Sklepem (Sklep przedstawi propozycję takiej umowy na drodze indywidulanych negocjacji),
  3. dokonywać Zamówień, będąc uprzednio zalogowanym do indywidualnego, zweryfikowanego przez Sklep Konta Klienta.
 7. Jeżeli Klient spełnieni warunki określone w ust. 7 powyżej w trakcie posiadania Konta Klienta, Sklep dokona w ciągu 3 dni roboczych aktualizacji Konta Klienta, umożliwiając dostęp do indywidualnych warunków zakupowych.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient, w toku procesu zamawiania, informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy (dedykowanych dla niego w przypadku Klientów hurtowych). W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do weryfikacji w opcji po zalogowania do Konta. Przed złożeniem Zamówienia (poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz z zapoznaniem się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 4. Klientowi składającemu Zamówienie mogą przysługiwać indywidualne rabaty widoczne w odzwierciedleniu cen po zalogowaniu się do indywidualnego Konta w Sklepie. Ponadto w przypadku niektórych Produktów możliwe jest przyznanie przez Sklep rabatów ilościowych, o czym informuje strona produktowa.
 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 6. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu/ilości i dodanie go do koszyka.
 8. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnych dla Zamówień, a po przejściu do koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, jak ustalenie minimalnej ilości danego Produktu, od której może być dokonany zakup czy różnicowania ceny w zależności od ilości danego produktu.
 9. Klient w przypadku statusu niedostępności danego Produktu, może dokonać rezerwacji Produktu w ten sposób, że zwróci się do Sprzedawcy drogą e-mail o zarezerwowanie Produktu z podaniem żądanej ilości i oczekiwanym terminem wysyłki. Sklep w ciągu 3 dni roboczych odpowie drogą e-mail Klientowi z zaznaczeniem, czy realizacja rezerwacji jest możliwa (potwierdzi ją lub odrzuci), ewentualnie poda inne warunki dostawy (ilość, termin) i zwróci się do Klienta o to czy po zmianach akceptuje rezerwację. W razie niewyrażenia akceptacji w ciągu 7 dni, rezerwacja wygasa.
 10. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  1. częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
  2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

  1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez zalogowanego Klienta Zamówienia. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy są odzwierciedlone jako brutto i netto i nie obejmują kosztów dostawy.
 1. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, Kurier Inpost),
  2. za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia. Klient kupujący duże ilości Towaru może mieć zastrzeżone odmienne sposoby dostawy lub koszty dostaw.
 1. Koszt dostawy zostanie uwzględniony w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca oferuje dostawę Produktów na terenie Polski.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Płatności elektroniczne, kartą płatniczą i BLIK za pośrednictwem serwisu PayU.com – obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. W razie dokonania Zamówienia a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 5. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym na stronie produktowej i zaakceptowanym – zwykle w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. W razie zamawiania kilku Produktów liczy się czas najdłuższej realizacji do danego Produktu.
 6. W przypadku niektórych Produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany na stronie Sklepu

§ 6 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad.
 2. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 4. W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje go o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na sklep@prym-fashion.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Przedsiębiorca o prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
 8. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@prym-fashion.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Przedsiębiorcy o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
  • nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu, tj. ul. Z. Herberta 37 (d. W. Pstrowskiego), 92-109 Łódź lub zwrócić osobiście. Przedsiębiorca o prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania towaru do Sklepu).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonanych przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce Prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartymi przez Sklep i Klienta w treści indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług/sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

FORMULARZ ZWROTU

Załącznik nr 1 jest dostępny do pobrania tutaj , lub do skopiowania poniżej

Załącznik nr 1
________________________

_________________________________

(miejscowość i data)

 

Prym Fashion Polska Sp. z o.o.

ul. Z. Herberta 37 (d. W. Pstrowskiego)

92-109 Łódź

 

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość1

 

Ja/My*________________________________________________________________

niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży następujących rzeczy zakupionych za pośrednictwem sklepu

internetowego www.prym-fashion.pl:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Data zawarcia Umowy Sprzedaży / Numer Zamówienia: __________________________

Data odbioru Towaru: _____________________________________________________

Imię i nazwisko Zgłaszającego: _____________________________________________

Adres Zgłaszającego: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Data: ________________________________

_______________________________

 Podpis

{{ title }}
Milimetry na linie
Linie na milimetry